Regulamin Usługi Newsletter

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługa Newsletter świadczona jest w ramach portalu funkcjonującego pod domeną naturalnie.lagenko.pl, który dostępny jest pod adresem http://naturalnie.lagenko.pl (zwanego dalej „Portalem”). Portal prowadzony jest przez Dianę Piech prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa LAGENKO Diana Piech z siedzibą przy ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków, NIP 918-190-19-28, REGON: 121536876, działającą na podstawie wpisu do prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3446/2011 z dnia 03.06.2011

2. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne

 

II. DEFINICJE

1) Portal – serwis internetowy stanowiący własność oraz prowadzony przez Właściciela Portalu, działający pod nazwą Kocham zdrowie, naturalnie! , dostępny pod adresem http://naturalnie.lagenko.pl.

2) Właściciel Portalu – Diana Piech prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa LAGENKO Diana Piech z siedzibą przy ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków, NIP 918-190-19-28, REGON: 121536876, działająca na podstawie wpisu do prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3446/2011 z dnia 03.06.2011 r.

3) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

4) Dane Osobowe – dane Użytkownika (jego adres e-mail), pozwalające w sposób co najmniej pośredni na jego identyfikację.

5) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta z chwilą Rejestracji pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Newsletter na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

6) Rejestracja – moment zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, równoznaczny z podaniem przez Użytkownika jego adresu e-mail, celem zapisania się na Usługę Newsletter.

7) Usługa Newsletter – bezpłatna, periodyczna usługa świadczona w ramach Portalu, polegająca na wysyłaniu przez Właściciela Portalu na adres e-mail Użytkownika wskazany w procesie Rejestracji, wiadomości o charakterze informacyjnym, artykułów oraz porad branżowych, jak również Informacji Handlowych, a także ofert handlowych Właściciela Portalu i jego partnerów.

8) Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9) Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności.

 

III. ZAKRES I MOC WIĄŻACA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia oraz korzystania z Usługi Newsletter.

2. Warunkiem korzystania z Usługi Newsletter jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja, poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) w procesie Rejestracji. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Właściciel Portalu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Newsletter. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony http://naturalnie.lagenko.pl.

4. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany w ust. 3 powyżej.

 

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 

V. REJESTRACJA

1. Bezpłatna Rejestracja na Portalu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi Newsletter.

2. Rejestracja polega na podaniu przez Użytkownika swojego adresu e-mail, poprzez wpisanie go w odpowiednie pole (okienko) zamieszczone na stronie Portalu (w zakładce „Newsletter)”, oznaczone jako „Wpisz e-mail”.

3. Dla skutecznej Rejestracji konieczna jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na stosowanie wszystkich jego postanowień, poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (check box), znajdujących się obok pola, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

4. Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu powyżej, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w formie listu poleconego na adres ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków.

 

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter świadczona jest przez Właściciela Portalu. Nadawcą wiadomości e-mail wysyłanych w ramach Usługi Newsletter może być sam Właściciel Portalu, jak również inne podmioty świadczące na rzecz lub w imieniu Właściciela Portalu usługę wysyłki wiadomości elektronicznych.

2. Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną.

3. Usługa Newsletter obejmuje w szczególności przesyłanie Użytkownikom wiadomości o charakterze informacyjnym, artykułów i porad branżowych, a także Informacji Handlowych, ofert handlowych czy biuletynów elektronicznych, dotyczących działalności samego Właściciela Portalu, jak i jego partnerów i kontrahentów, na podany przez Użytkowników w procesie Rejestracji adres e-mail.

4. Każda elektroniczna wiadomość wysłana w ramach Usługi Newsletter winna zawierać dane nadawcy, należycie wypełnione pole „temat” określające treść elektronicznej przesyłki, a także informację o sposobie zrezygnowania z Usługi Newsletter, zgodnie z ust. 5 poniżej.

5. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej elektronicznej wiadomości wysyłanej w ramach Usługi Newsletter. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi Newsletter w sposób wskazany w zdaniu powyżej jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mogą składać Właścicielowi Portalu reklamacje dotyczące nienależytego świadczenia przez niego w ramach Portalu Usługi Newsletter, na zasadach wskazanych w niniejszym Rozdziale.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie listu poleconego wysłanego na adres ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków lub w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail zakupy@lagenko.pl.

3. Składając reklamację należy podać co najmniej następujące dane:

a) adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie Rejestracji oraz adres poczty elektronicznej, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej, oraz

b) zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).

4. Właściciel Portalu zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Właściciel Portalu uznał reklamację w całości.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Portalu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w celu związanym z realizacją Usługi Newsletter.

2. Właściciel Portalu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych przekazanych mu przez Użytkowników.

3. Zasady przetwarzania przez Właściciela Portalu Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usługi Newsletter, określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postawieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Portalu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.